Doelstelling

De Regionale Dierenambulance Haarlem e.o. & Haarlemmermeer is ruim 30 jaar geleden opgericht.
Het was een particulier initiatief en is het tot op heden nog steeds.
Wij zijn ondergebracht in een stichting en werken zonder subsidies.
Onze inkomsten genereren wij uit de opbrengsten van de ambulances, donaties, chippen van huisdieren en de jaarlijkse collecte.
Al onze medewerkers zijn vrijwilligers en ontvangen geen salaris of enige andere vorm van vergoeding.
Al onze baten worden besteed aan het doel waarvoor onze stichting is opgericht: Het helpen van dieren in nood. Dit betreft huisdieren maar ook klein wild. Hierbij moet u denken aan vogels, konijnen, hazen, vleermuizen, reptielen etc.
Vossen en herten zijn eigendom van de provincie die ons geen toestemming geeft hulp te verlenen tenzij hier specifiek door overheidsinstanties om gevraagd wordt.
Ook voor (klein) vee hebben wij geen toestemming van de overheid. Onder vee wordt verstaan alle
hoefachtigen alsmede alle soorten pluimvee. Dit geldt voor zowel agrarische als voor hobby dieren. Deze dieren mogen wij geen hulp bieden tenzij de overheid ons hier uitdrukkelijk om verzoekt. De reden hiervoor is dat wij niet toegerust zijn om deze dieren te helpen. Denk daarbij aan het formaat van de dieren, transportmogelijkheid, kennis omtrent deze dieren alsmede het voorkomen/behandelen van besmettingen zoals vogelgriep.

ANBI

Doordat wij een ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instantie) status hebben, kunnen wij ten volle profiteren van erfenissen en legaten. Hiervoor zijn wij geen belasting verschuldigd. Ook kunt u doneren door een zgn lijfrente. U geeft aan dat u gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt. Vroeger moest dat vastgelegd worden bij een notaris, tegenwoordig hoeft enkel een formulier ingevuld te worden. Dit sturen we u gaarne toe. Daarmee heeft u een aftrekpost giften die niet aan een drempelbedrag gebonden is. Bij uw aangifte moet dan wel ons RSIN nummer vermeld worden. Ons RSIN nummer is: 800346117 

Bestuur

Het bestuur van de RDA bestaat uit vier vrijwilligers:

 

Voorzitster  Ann Kauling
Secretaris  David van Odyck
Penningmeester  Peter Koster
Algemeen/TD  Will van Bentem

 

 

Overzicht inkomsten - uitgaven 2018

    inkomsten   uitgaven
         
donaties    24529,97    
ritten   5867,44    
diversen (incl teruggaaf BTW) 3012,99    
BTW   1244,34   4090,71
ehbo aan dieren       3941,69
diesel       3101,40
vaste kosten auto's     1182,98
variabele kosten auto's     4497,59
personele kosten      2755,03
vaste kosten kantoor     9424,48
variabele kosten kantoor en porto     1491,99
kantoor katten       223,88
keuken en sanitair      693,21
automatisering       70,58
telefonie       2046,30
diversen       6473,04
af/toename saldo       -5338,14
         
totaal    34654,74   34654,74

Donaties zijn o.a. Bijdragen van donateurs, vriendenloterij, dierenlot, collecte.

Keuken en sanitair zijn o.a. koffie, thee, soep maar ook zeep, schoonmaakmiddel, wasmiddel, toiletpapier, desinfectiemiddelen

Telefonie betreft vaste telefoonlijnen en mobiele telefoons.

Personele kosten: o.a. vervanging van versleten uniform kleding